תוכן עניינים

הקדמה ומספר הוראות שימוש 

פרק 1: על סיכון ותשואה

פרק 2: ניתוח ההיסטוריה התפעולית

פרק 3: מבוא לשיטת היוון תזרימי מזומנים (DCF)

פרק 4: חיזוי התזרימים העתידיים

פרק 5: חיזוי השווי הטרמינלי

פרק 6: חישוב עלות ההון המשוקללת (WACC)

פרק 7: משווי פעילות לשווי הון עצמי, דוגמה מסכמת

פרק 8: מכפילי רווח

פרק 9: שיטות נוספות להערכת שווי

פרק 10: אופציות ריאליות